จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัส 2100-1005 2(4)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้เข้าใจหลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า
เพื่อให้ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่นด้วยความปลอดภัยกับหลักอาชีวอนามัย
เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมและโลหะแผ่น
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น
หน่วยการเรียนการสอน เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและประณีตรอบคอบตระหนักถึงความปลอดภัย
หน่วยที่ 1 ความปลอดภัย มาตรฐานรายวิชา
เข้าใจหลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า
ใบงาน เชื่อมแล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งงานเชื่อม และลักษณะ เชื่อมอาร์คลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์เหล็กกล้าคาร์บอน
การต่อชิ้นงาน ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น
แบบทดสอบ คำอธิบายรายวิชา
ใบงาน ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อมและโลหะแผ่น กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุ เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์งานเชื่อม
หน่วยที่ 3 งานเชื่อมแก๊ส เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การแล่นประสาน ท่าเชื่อม การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย ด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรัศมี 
แบบทดสอบ ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี  การขึ้นรูปด้วยการพับ   ดัด  เคาะขึ้นขอบ  การม้วน และประกอบชิ้นงานโดยใช้ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัย
ใบงาน ส่วนบุคลถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย
หน่วยที่ 4 งานบัดกรีแข็ง
แบบทดสอบ
ใบงาน
หน่วยที่ 5 งานเชื่อมไฟฟ้า
แบบทดสอบ
ใบงาน
หน่วยที่ 6 งานโลหะแผ่น และประกอบขึ้นรูป
ชิ้นงาน
แบบทดสอบ
ใบงาน
หน่วยที่ 7 งานบัดกรีอ่อน
แบบทดสอบ
ใบงาน
หน่วยที่ 8 งานเขียนแบบแผ่นคลี่
แบบทดสอบ
ใบงาน
การวัดผลประเมินผล